Algemene criteria

Het DELTA Zeeland Fonds hanteert de volgende algemene criteria:

1. Doel van het project

Bij elk donatieverzoek is het doel van het project het belangrijkste criterium op basis waarvan het DELTA Zeeland Fonds de aanvraag beoordeelt. Elk donatieverzoek moet antwoord geven op de vragen: “Sluit het projectdoel aan bij de DELTA Zeeland Fonds doelstellingen en missie? En sluit het project aan op het specifieke DELTA Zeeland Fonds beleid van de aandachtsgebieden Sport & Vrije Tijd, Zorg & Welzijn, Natuur & Milieu en Kunst & Cultuur.

2. Direct belang

Het DELTA Zeeland Fonds ondersteunt bij voorkeur alleen projecten die de ontwikkeling en vitalisering van de Zeeuwse samenleving centraal stellen, Zeeuwse problematiek aanpakken en die direct en met concreet resultaat bijdragen aan het realiseren van de DELTA Zeeland Fondsdoelstellingen.
Indirecte projecten die wel in de ‘sfeer’ liggen van het DELTA Zeeland Fondsdoelstellingen, maar niet direct en concreet helpen met het realiseren ervan, komen niet voor donaties in aanmerking. Het gaat om projecten in categorieën als:
 • onderzoek
 • professionalisering
 • (business)planontwikkeling
 • fondsenwerving
 • methodiekontwikkeling
 • debatten en discussies
 • fora en platforms
 • beleidsontwikkeling
 • business clubs

3. Kwaliteit en professionaliteit

De aanvragende organisatie wordt verondersteld over de benodigde kwaliteit en professionaliteit te beschikken (of die te kunnen mobiliseren) die nodig is voor het bereiken van de doelen die in de aanvraag zijn geformuleerd.

4. Helder begin en einde

Het DELTA Zeeland Fonds ondersteunt alleen projecten die een aanvraag doen met een helder gedefinieerd begin en einde. Bijvoorbeeld gedefinieerd in doorlooptijd, begin- en einddatum, bereikte aantallen of andere resultaten. Een project kan een dag duren of meerdere jaren, maar een helder einde is vereist. Aanvragen van openbare instellingen en niet-projectgebonden aanvragen komen niet voor een donatie in aanmerking.

5. Duurzaam

Projecten met een duurzaam/blijvend resultaat genieten de voorkeur boven vergelijkbare projecten die slechts een tijdelijk resultaat of impuls tot stand brengen. Projecten gericht op directe ‘liefdadigheid’ of ‘charitas’, die vooral gericht zijn op het lenigen van vooral materiële nood op korte termijn, komen niet voor steun in aanmerking. 

6. Zeeland

Het DELTA Zeeland Fonds verleent alleen ondersteuning die bestemd is voor projecten in Zeeland of het specifieke deel van een project dat in Zeeland plaatsvindt (bijvoorbeeld bij een nationale tour). Uw project streeft een structureel effect in de Zeeuwse samenleving na en moet een zo breed mogelijk bereik in Zeeland hebben. De projecten moeten in Zeeland worden georganiseerd en moeten zijn aangevraagd door een in Nederland gevestigde organisatie. 

7. Behandeltermijn en aanvangsdatum

Voor alle aanvragen geldt dat de aanvraag minimaal drie maanden voor de aanvangsdatum van het project bij het DELTA Zeeland Fonds moet worden ingediend.
Het DELTA Zeeland Fonds verwacht van de aanvrager dat deze zijn aanvraag zodanig op tijd indient dat er, na het besluit van het fonds, nog een voldoende verantwoorde periode ligt tot het moment van de start van het project. Dit, om te voorkomen dat de consequenties van een negatief besluit de aanvrager of het project onevenredig zou schaden.

8. Volledige en kwalitatief goede aanvraag

Het DELTA Zeeland Fonds bepaalt zijn eventuele steun op basis van volledige en kwalitatief goede aanvragen. Projecten waarvan de aanvraag gebrekkig is in relatie tot de inhoud en vereiste professionaliteit van het project (bijvoorbeeld onvolledig, niet helder, inconsequent, cijfermatig niet kloppend) worden afgewezen.

9. Financiële voorwaarde

Het DELTA Zeeland Fonds zal nooit een donatie verstrekken voor een periode langer dan 1 jaar. Bij elke nieuwe aanvraag zal altijd worden afgewogen of er voldoende sprake is van publieksverbreding en/of vernieuwing van het programma. Een actieve opstelling van de betrokken organisatie/instelling is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.
De maximale bijdrage voor een project is € 10.000,00.
Ter financiële verantwoording is de aanvrager, op verzoek van het DELTA Zeeland Fonds, verplicht een accountantsverklaring te overleggen. Bij een aanvraag boven de € 1.500,00 is de aanvrager verplicht een reële begroting toe te voegen.

10. Private rechtspersonen

Het DELTA Zeeland Fonds ondersteunt alleen projecten van maatschappelijke, niet op winst gerichte partijen zoals stichtingen en verenigingen. Projecten aangevraagd door individuen of projecten die expliciete en exclusieve overheidstaken vervullen, of zouden moeten vervullen in de ogen van het DELTA Zeeland Fonds, worden uitgesloten van een donatie.

11. Uitsluitingen

Aanvullend op bovenstaande criteria gelden voor het aanvragen van donaties bij het DELTA Zeeland Fonds de volgende uitsluitingen:
 • Projecten met een expliciet politiek of religieus doel
 • Materialen: verbouwing van verenigingsgebouw, zonnepanelen, aanleggen sportveld, aankoop speeltoestel etc.

 • Exploitatietekort: organisaties die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatietekorten of overheadkosten
 • Voldoende eigen vermogen: organisaties die over voldoende eigen vermogen en/of eigen middelen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren
 • Projecten die in strijd zijn met algemene normen en waarden
 • Projecten die in strijd met het ondernemingsbeleid en -doelstellingen DELTA
 • Commerciële initiatieven, die niet op winst gericht zijn
 • Initiatieven van individuen
 • Boeken, documentaires en films
Het DELTA Zeeland Fonds van het fonds heeft altijd en zonder opgaaf van redenen, het recht een aanvraag te weigeren.

Uitgaand van de algemene criteria blijven de onderstaande belangrijke termen in het denken en handelen van het fonds van toepassing:
 • Vernieuwend
 • Innovatief
 • Overkoepelend Zeeuws breed
 • Mogelijk maken
 • Geven van een podium
 • Stimuleren
 • Groei
 • Kansen geven
 • Ontplooien
 • Jeugd
 • Educatie
 • Creëren van levensvatbaarheid
 • Duurzaam
 • Aanpakken Zeeuwse problematiek
Bookmark and Share