Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij een financiële steun van het DELTA Zeeland Fonds.

Algemeen

1. Het DELTA Zeeland Fonds draagt bij aan de kwaliteit van de Zeeuwse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Elke ondersteuning in de vorm van een donatie, in sommige gevallen in de vorm van een garantie of een intentie, dient schriftelijk tussen DELTA Zeeland Fonds (verder: “DZF” respectievelijk “wij”) en de aanvragende instelling (verder: “de instelling”) overeengekomen te worden. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van die donatieovereenkomst. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en die van een instelling zullen deze Algemene Voorwaarden prevaleren.

2. Pas als de donatieovereenkomst door beide partijen is ondertekend en wij deze retour hebben ontvangen, is er sprake van een bindende afspraak. Ons donatieaanbod vervalt als wij niet van de instelling - binnen twee maanden na dagtekening - de donatieovereenkomst retour hebben ontvangen. Deze moet rechtsgeldig ondertekend zijn.

3. DZF bepaalt eenzijdig aan welke instellingen en aan welke projecten een donatieaanbod wordt gedaan. Een donatieaanbod schept geen rechten voor een donatie aan een andere partij.

Donatieaanbod

4. Ons donatieaanbod is gebaseerd op de gegevens die wij van de instelling ontvangen hebben, waaronder de projectomschrijving en de begroting met een dekkingsplan.

5. De instelling dient alle informatie die DZF noodzakelijk acht om de aanvraag tot een donatie te beoordelen, verstrekt te hebben aan het DZF. Deze informatie dient correct, volledig en niet misleidend te zijn.

6. Het donatieaanbod is uitsluitend bestemd voor het project zoals beschreven in de donatieovereenkomst. Het betreft een maximumbedrag. Wij kunnen de hoogte ervan naar beneden aanpassen en eventueel op nihil stellen. Dat is het geval als de door de instelling verstrekte informatie – zoals bedoeld in de artikelen 4 en 9 van deze algemene voorwaarden - ons daartoe aanleiding geeft. Het toegezegde bedrag kan ook in neerwaartse zin worden aangepast als de projectopzet wijzigt.

Belasting

7. Het toegezegde bedrag is inclusief de belasting die de instelling hierover mogelijk verschuldigd is. Wetten kunnen veranderen, wij, het DZF, nemen voor de belastingsituatie van de instelling geen verantwoordelijkheid.

Betaling donatie

9. Wij gaan tot betaling over, als de instelling ons een betalingsverzoek toestuurt. Een betalingsverzoek bestaat uit een door de instelling ondertekende donatieovereenkomst en alle gevraagde stukken, waaronder een schriftelijke bevestiging dat het beoogde project definitief doorgaat, dat de financiering geheel rond is en dat aan alle in de donatieovereenkomst genoemde voorwaarden voldaan is.

10. In de donatieovereenkomst wordt aangegeven wanneer wij verwachten dat de instelling het betalingsverzoek zal doen, inclusief het overleggen van alle relevante informatie. Wanneer dat wijzigt, dient de instelling het DZF daarvan op de hoogte te stellen. Wij honoreren geen betalingsverzoeken die later dan twee jaar na dagtekening van de donatieovereenkomst bij ons binnen komen.

11. Betaling kan in termijnen plaatsvinden. Het DZF beslist of betaling ineens of in termijnen plaatsvindt.

12. Bij meerjarige donaties en bij donaties in termijnen, kunnen de vervolgbetaling(en) door ons worden stopgezet. Ons besluit daartoe is onder meer afhankelijk van:
- het evaluatieverslag van de tussentijdse projectresultaten.
Het verslag moet naar ons oordeel voldoende vertrouwen geven dat de instelling de oorspronkelijke doelstellingen haalt binnen de afgesproken termijn;
- overige informatie die ons bekend is geworden of door ons kan worden opgevraagd, bijvoorbeeld een controleverklaring van de onafhankelijke accountant, jaarverslagen en/of jaarrekeningen, de definitieve begroting en het definitieve dekkingsplan voor het vervolgjaar van de donatieovereenkomst.

13. Voldoet de instelling niet of niet volledig aan de in de donatieovereenkomst gestelde
voorwaarden, dan hebben wij het recht om de toegezegde donatie te annuleren Het DZF kan restitutie verlangen van de reeds betaalde termijnen welke de instelling alsdan zal terugbetalen.

Beoordeling, evaluatie en controleverklaring van de onafhankelijke accountant

14. De instelling dient een correcte (financiële) administratie bij te houden. Er dient een
duidelijk inzicht gegeven te worden in de baten en lasten van het door DZF financieel ondersteunde project.

15. Om de voortgang van de gefinancierde activiteiten te kunnen beoordelen, is de instelling verplicht om mee te werken aan een door het DZF verzochte (tussentijdse) evaluatie. De instelling zal op verzoek van het DZF, alle informatie zoals financiële rapportages en een schriftelijk verslag van het project, dat onder meer zicht geeft op de inhoud en financiering van het project, ter beschikking stellen aan het DZF.
Daarnaast hebben wij het recht om onze accountant te laten controleren hoe het gefinancierde bedrag is besteed en of de door het DZF verstrekte donatie daadwerkelijk is besteed aan het project dat is omschreven in de donatieovereenkomst.
De instelling zal aan een dergelijke accountantscontrole haar medewerking verlenen.

Informatieverplichting

16. Als zich enige wijziging voordoet in de door de instelling verstrekte informatie, zoals onder meer benoemd in artikel 14, dan stelt de instelling het DZF hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte. Ook dient de instelling ons alle overige (financiële) informatie te verstrekken die wij eventueel opvragen. Het gaat dan onder meer om informatie over de periode waarin het project wordt voorbereid en uitgevoerd.

Beëindiging en restitutie

17. Onze donatie wordt verstrekt onder voorwaarde dat de instelling de afspraken met ons op de juiste manier nakomt. Wij kunnen, louter gebaseerd op ons eigen oordeel, zonder gerechtelijke tussenkomst de donatieovereenkomst met de instelling – geheel of gedeeltelijk – beëindigen, indien naar ons oordeel sprake is van de volgende situatie(s):
•    één of meer van de in de donatieovereenkomst of algemene voorwaarden genoemde afspraken worden niet, niet geheel of niet langer op de juiste manier nagekomen door de instelling;
•    de instelling of personen verbonden aan de instelling zoals bestuurders of andere vertegenwoordigers van de instelling of daarmee gelijk te stellen personen, activiteiten ontwikkelen welke in strijd zijn naar het oordeel van DZF, met de belangen van de sponsor van DZF, zijnde DELTA N.V. en de overige rechtspersonen en vennootschappen behorende tot de DELTA groep in de zin van art. 2: 24b BW en de en de door haar gedreven ondernemingen, te Middelburg.
•    de afgesproken activiteiten/doelstellingen worden niet of onvoldoende gerealiseerd.
Hiervan is in ieder geval sprake als:
- het project is niet binnen één jaar na aanvaarding van ons donatieaanbod gestart;
- het project is niet binnen twee jaar na aanvaarding van ons donatieaanbod gerealiseerd (tenzij wij de instelling verlenging hebben toegezegd);
- de instelling staakt haar activiteiten.
- de donatie die wij hebben verstrekt, is niet (volledig) nodig of wordt gebruikt voor een
ander doel dan omschreven in de donatieovereenkomst;
- er wordt faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering aangevraagd van of
door de instelling;
- er wordt beslag gelegd op een in onze ogen belangrijk gedeelte van de activa van de instelling;
- wij stemmen niet in met de stukken die wij van de instelling ontvangen, zoals de definitieve
begroting en/of het definitieve dekkingsplan;
- wij gaan niet akkoord met de stukken die op grond van artikel 18 van deze voorwaarden zijn toegezonden;
- de instelling stuurt na het moment van ons donatiebesluit informatie of wetenswaardigheden (zoals jaarcijfers of een evaluatie) die ons tot een ander besluit gebracht zouden hebben, indien deze informatie eerder beschikbaar was geweest.
In al deze situaties kunnen wij eenzijdig de donatieovereenkomst beëindigen of onze donatie naar beneden aanpassen. Ook kunnen wij (gehele of gedeeltelijke) restitutie verlangen van betalingen die al hebben plaatsgevonden.

18. Als het door ons gesteunde project - direct of indirect – meer inkomsten genereert dan in het definitieve dekkingsplan is opgenomen, of indien de instelling nog andere bijdragen heeft verkregen voor het project - onder meer blijkend uit de eindafrekening - dan kunnen wij besluiten om deze meerinkomsten naar rato in mindering te brengen op onze donatie.

 

19. Indien blijkt dat de baten van het project hoger zijn dan de kosten, dan kan het DZF besluiten dat de instelling het overschot dient te restitueren aan het DZF. Restitutie gebeurt in principe naar rato van de donatie die het DZF heeft verstrekt aan het project. De instelling is verplicht om in voorkomend geval direct voor restitutie aan ons zorg te dragen. Onder deze baten verstaan wij ook uw eigen bijdrage, leningen, kredieten en de in natura ontvangen bijdragen van andere partijen, uitgedrukt in de daarbij horende geldwaarde.

Overdracht, bezwaring en vervreemding rechten en verplichtingen

20. De instelling mag de rechten of verplichtingen die voortkomen uit deze donatieovereenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van het DZF aan derden overdragen, (stil) verpanden of op andere wijze bezwaren of vervreemden.

Publiciteit

21. Wij hebben het recht de naam van de instelling, een omschrijving van het project en de donatie die wij hebben verstrekt, te vermelden en te gebruiken in onze (publicitaire) uitingen. Daaronder vallen bijvoorbeeld onze website en het jaaroverzicht.

22. De instelling wordt verzocht de naam en het logo van het DZF te gebruiken in iedere uiting van het door ons ondersteunde project. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder dit dient te gebeuren, zijn te vinden onder Communicatie.

Overige bepalingen

23. Op elke donatieovereenkomst tussen het DZF en de instelling is Nederlands recht van toepassing.

 
24. Geschillen die betrekking hebben op de tussen het DZF en de instelling gesloten donatieovereenkomst of deze algemene voorwaarden, worden beslecht door de bevoegde rechter te  Amsterdam.

Bookmark and Share