Procedure

Bij het behandelen van de aanvragen die het DELTA Zeeland Fonds ontvangt, hanteert het fonds een vaste procedure.

Behandeltermijn en aanvangsdatum

Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend worden. Het DELTA Zeeland Fonds vergadert elke twee maanden. In deze vergadering bespreken ze de aanvragen en beslissen over de toekenning. Het DELTA Zeeland Fonds streeft ernaar om uw aanvraag in de eerstvolgende maar uiterlijk de tweede vergadering te behandelen. Dit betekent dat u na maximaal vier en een halve maand bericht krijgt.

Voldoende op tijd

Het DELTA Zeeland Fonds verwacht van de aanvrager dat de aanvraag zodanig op tijd is ingediend dat er, na besluit door het fonds, nog voldoende tijd is tot het moment van de start van het project. Dit om te voorkomen dat de consequenties van een negatief besluit de aanvrager of het project onevenredig schaden.

Aanvraag indienen

Aanvragen voor een donatie kunnen schriftelijk te worden ingediend doormiddel van een volledig ingevuld aanvraagformulier. U vult eerst de quickscan in. Wanneer uit de quickscan blijkt dat uw project voldoet aan de gestelde vragen kunt u uw aanvraag indienen. 

Behandeling aanvraag

Zodra het DELTA Zeeland Fonds de complete aanvraag heeft ontvangen, wordt deze eerst getoetst aan de algemene criteria. Als de aanvraag voldoet aan deze criteria wordt de aanvraag verder inhoudelijk en financieel beoordeeld. 

De inhoudelijke beoordeling hangt van allerlei factoren af, zoals verdeling van de gelden over regio’s  en aandachtsgebieden, de beschikbare budgetruimte, eventuele bijzondere omstandigheden etc.

Tijdens de inhoudelijke beoordeling kan het voorkomen dat de coördinator van het DELTA Zeeland Fonds (Annika Lansen) contact opneemt met de aanvrager voor aanvullende informatie. Het uiteindelijke besluit over het wel of niet toekennen van een donatie wordt per brief aan de aanvrager meegedeeld.

Communiceren toekenning of afwijzing

We sturen u per brief een bericht over de afwijzing of toekenning van een aanvraag. In het geval van toekenning nemen we de benodigde stappen voor de afhandeling. 

Aanvraag toegekend

Als we geld aan uw project toekennen, stuurt u ons hiervoor een factuur. We maken het geld dan zo snel mogelijk naar u over. De factuur kunt u richten aan:
DELTA Zeeland Fonds
T.a.v. Ilse de Mol

Poelendaelesingel 10

4335 JA Middelburg

Tegenprestatie

We verlangen altijd een vermelding van onze donatie. Dit door het plaatsen van ons logo op uw uitingen. Daarnaast bekijken we per donatie of we een tegenprestatie willen. De tegenprestatie wordt altijd samen met de organisatie bepaald. We willen heel graag dat alle Zeeuwen het DELTA Zeeland Fonds kennen en ons weten te vinden voor het indienen van aanvragen. Het belangrijkste communicatiekanaal wordt echter gevormd door de ondersteunde projecten zelf! Zij laten als geen ander medium zien wat het DELTA Zeeland Fonds ondersteunt. Het is om die reden van groot belang dat organisaties die door het DELTA Zeeland fonds worden ondersteund dit ook laten weten aan hun publiek, aan hun achterban, aan hun mensen.

Denk aan:
•    Artikel met uitleg over uw organisatie en project eventueel voorzien van foto’s en/of video. Dit artikel wordt geplaatst op www.DELTAZeelandFonds.nl
•    Plaats het logo op uw uitingen (website, programmaboekje etc.)
•    Verstuur een persbericht en vermeld daarin een stukje over het DELTA Zeeland Fonds  
•    Uitleg over het fonds in uw nieuwsbrief. (algemeen stukje tekst of een interview met iemand van het bestuur)
•    Volg ons op twitter of facebook

Op de pagina Communicatie kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden op het gebied van communicatie.

Meerdere aanvragen

U kunt één keer per kalenderjaar voor het zelfde project een aanvraag indienen.
Bookmark and Share