Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de activiteiten van het DELTA Zeeland Fonds en de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een donatie  uit  het DELTA Zeeland Fonds. Het DELTA Zeeland Fonds streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig, onjuist of indicatief is. Het DELTA Zeeland Fonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige, onjuiste of indicatieve informatie.

Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een donatie van het DELTA Zeeland Fonds met een beroep op vergelijkbare gevallen. Beslissingen omtrent het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde exclusief voorbehouden aan het bestuur van het DELTA Zeeland Fonds. Tegen besluiten van het bestuur op aanvragen ter verkrijging van een donatie staat dan ook geen beroep open.

 

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Het DELTA Zeeland Fonds heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Voor informatie over het DELTA Zeeland Fonds op websites van derden draagt het DELTA Zeeland Fonds eveneens geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Op de inhoud en de presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van het DELTA Zeeland Fonds en van derden. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het DELTA Zeeland Fonds (onderdelen van de website) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Bookmark and Share